Eerst volgende bijeenkomst: 22 juni 2023 | Voorjaarsvergadering

Beschrijving

LET OP: DEZE VOORJAARSVERGADERING VINDT PLAATS TE PAUSHUIZE (KROMME NIEUWEGRACHT 49).

 

De vergadering bestaat uit een korte algemene ledenvergadering (ALV) en een wetenschappelijke vergadering.

Tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de voorjaarsvergadering zal een onderwerp dat zeer relevant is voor de praktijk aan bod komen: de beoordeling van gunningscriteria. De beoordeling van inschrijvingen geeft vaak voer voor discussies en zelfs gerechtelijke procedures.

Jan Telgen (emeritus Professor of Public Procurement en oprichter van Significant en Public Procurement Research Centre – PPRC) en Matanja Pinto (advocaat en vice-voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts) geven een wetenschappelijke en juridische beschouwing van de do’s en dont’s bij het beoordelen van inschrijvingen.

In de bijdragen van Jan Telgen en Matanja Pinto wordt een aantal direct bruikbare inzichten uit de besliskunde, de psychologie, wetgeving en jurisprudentie op een toegankelijke manier gepresenteerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

Hoe belangrijk is een gewicht eigenlijk? Is relatief beoordelen altijd fout of kan ik ook veilig relatief beoordelen? Wat is de ideale beoordelingsschaal? Van 1-10 of van 1-5 of van -2 tot +2? Hoe kom ik van individuele beoordelingen tot een groepsscore? Welke gevaren spelen bij overleg in een beoordelingscommissie en hoe vermijd ik die? Op welke wijze kunnen presentaties of interviews worden ingezet? Hoe transparant moeten aanbestedende diensten zijn over de wijze waarop gunningscriteria worden beoordeeld?

 

AGENDA VERGADERING

13:30 uur:                    Ontvangst

14:00 uur:                    Aanvang ALV

Opening door de voorzitter

Mededelingen

Goedkeuring en vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van de NVvA d.d. 17 november 2022 (bijlage 1);

Afscheid leden Raad van Advies: De heer mr. S.F.M. Corvers, de heer prof. mr. dr. P.H.L.M. Kuypers, de heer prof. mr. dr. G.W.A. van de Meent, de heer ir. S. Thijsen, de heer mr. drs. A.M. Weimar.

Voordracht benoeming leden Raad van Advies: Mevrouw mr. M.A.Th. de Koning-van Rutte en de heer mr. F. van Nouhuys

Jaarrede voorzitter

Rekening en verantwoording van het bestuur over 2022 (documenten worden nagestuurd)

Verslag Kascommissie (documenten worden nagestuurd)

Décharge van het bestuur over het in 2022 gevoerde beleid

W.v.t.t.k. en rondvraag

Sluiting

14:30 uur:                    Aanvang wetenschappelijk deel

14:30 uur:                    Bijdrage en discussie Jan Telgen en Matanja Pinto

15:15 uur:                    Pauze

15:45 uur:                    Bijdrage en discussie Jan Telgen en Matanja Pinto

16:45 uur:                    Borrel

18:00 uur:                    Einde

Op de agenda